Musik och kulturskapande i medierna
Musikundret i Fredagsmagasinet
Content is King på Twitter
Andra twittrare
Admin
« Låt oss inte bli lurade av siffrorna! | Main | Bra möte med EU- och handelsminister Ann Linde igår »
fredag
okt142016

En konferens som gjorde intryck

Så är ännu en hektisk vecka i musikskaparnas tjänst till ända. Det som gjort mest intryck är nog att jag nyligen fått möjligheten att träffa kollegor från hela världen på International Music Council:s (IMC) konferens ”Decolonization of Music”. Jag var inbjuden att delta som kompositör, ordförande i ECSA och vice ordförande i IMC.

Det som gjorde intryck var givetvis innehållet , men framförallt det faktum att konferensen äger rum. Representanter från hela den Amerikanska subkontinenten deltog alltså under rubriken ”Avkolonisering av musiken/kulturen” (fritt översatt), en rubrik som säkert skulle fått alla amerikanska regioners krigiska förfäder att förfasas. Nu rådde istället en vilja att förstå och att söka nå samförstånd och enad röst liknande den vi har i Europa, genom ECSA.
På konferensen deltog representanter från den akademiska världen, politiker, kulturskapare och talet jag höll, kom att handla om digitala kolonisatörer. (Temat man gav mig var "Avkolonisering av musiken från en musikskapares perspektiv”). ECSA har publicerat talet här om ni vill läsa. 

Att jag tydligen introducerade en nytt begrepp - digital kolonisatör - är väl inte så märkligt. Det kanske var mer förvånande att deltagarna så tog min verklighetsbeskrivning till sig. Kanske för att vi alla nu står inför en gemensam digital kolonisatör? Kanske för att jag pekade på en grindvakt som står som ett eventuellt hinder för den kultur och musikaliska frihet man så dyrköpt skaffat sig genom århundranden?
Hursomhelst råder det ingen tvekan om att begreppet digital kolonisatör nu är myntat. Det har redan citerats i den fortsatta konferensen och är inte sista gången vi hört talas om.

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>