Musik och kulturskapande i medierna
Musikundret i Fredagsmagasinet
Content is King på Twitter
Andra twittrare
Admin
« SKAP:s vårfester 2012 till 2014 utreds | Main | En konferens som gjorde intryck »
tisdag
okt182016

Låt oss inte bli lurade av siffrorna!

En miljard mer i intäkter till musikbranschen får vi läsa i Musiksveriges statistikrapport som släpptes idag, och som jag uttalade mig om i Sveriges Radio och Dagens Industri om idag.

Betyder det att det är läge att korka upp champagnen?

Det beror på vem du är. Som upphovsperson kanske man inte ska låta sig luras av siffrorna utan se till vilka pengar som faktiskt når dig.

Nästan alla pengar hamnar hos några få, och musiken blir alltmer en ”winner takes it all” ekonomi. Vi kan se att pengaströmmarna inte når de breda kollektiv upphovspersoner som behöver få sin rättmätiga ersättning för att kunna fortsätta skapa, och det kommer vara en stor utmaning inför framtiden att skapa bättre balans i den musikaliska näringskedjan

Visst ska musik spridas, ju mer desto bättre. Men vi som skapar musiken måste också få betalt för den, idag råder en extrem makt-asymmetri till fördel för t.ex. Google och Youtube.”

EU-kommissionens förslag till kommande nya upphovslagar måste garantera att de ökade intäkterna kommer upphovspersonerna till del. Det verkar finnas en större förståelse för de här frågorna, det märkte jag  när jag till exempel pratade med vår EU-minister. Men nu måste det omsättas i handling också. Våra egna politiker behöver förstå hur viktigt detta är om vi vill ha ett musikunder även i framtiden.

HÄR kan du läsa statistikrapporten i sin helhet.

 

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>