Musik och kulturskapande i medierna
Musikundret i Fredagsmagasinet
Content is King på Twitter
Andra twittrare
Admin
« Rundabordssamtal med siktet inställt på framtiden! | Main | Låt oss inte bli lurade av siffrorna! »
fredag
okt212016

SKAP:s vårfester 2012 till 2014 utreds

Efter en vecka med bland annat fint medlemsmöte i Malmö i måndags med idel positiv återkoppling från nya och gamla medlemmar är vi tillbaka i kanslivardagen. En vardag som betyder att vi måste hantera ärenden av skiftande karaktär.

Idag har vårt fokus legat på att Riksenheten mot korruption beslutat att även granska de vårfester SKAP arrangerade 2012 till 2014. Med tanke på den samhällsutveckling som råder med allt tydligare regler för representation och tillställningar, tillsammans med det faktum att Föreningen Svenska Tonsättare blivit granskade för sina julmiddagar är det här föga förvånande, i sin ordning och faktiskt välkommet.

Jag håller tal på temat mångfald och jämställdhet vid SKAP:s vårfest 2014. Foto: Anna Rut FridholmDen här granskningen och samhällsutvecklingen är något som kultursverige behöver. Vi behöver tydliga regler för hur vi som intresseorganisation även i framtiden ska kunna mötas och ha sammankomster, det behövs helt enkelt genomlysning och tydlighet i regelverken.

Först några ord om SKAP:s vårfester. I cirka 60 års tid har SKAP arrangerat en årlig vårfest för våra medlemmar, Sveriges kompositörer och textförfattare. Den har kort och gott kallats "SKAP:s vårfest” och har varit ett av flera sätt för SKAP att rikta ljuset på upphovspersoner och den svenska musiken. Vårfesterna är en lång medlemstradition som med åren växt till en mötesplats för hela den svenska musikbranschen och kultursverige, och har alltid handlat om att manifestera musikskaparna och kommunicera föreningens kärnvärden.

Därför har vårfesten under åren haft särskilda teman med syfte att fördjupa förståelsen för dessa kärnvärden, som till exempel upphovsrätt, yttrandefrihet, mångfald och jämställdhet.

SKAP:s arbete med yttrandefrihet manifesterades till exempel på vårfesten år 2011 när vi gav pris till organisationen Freemuse som oförtrutet arbetar med att stävja övergrepp mot och censur av musikskapare. De kunde inte ha hyllats på en bättre plats än just SKAP:s vårfest. Att FN:s vice generalsekreterare Jan Eliason delade ut priset och att både kultur- och justitieministern satt i publiken var något som imponerade stort på vår fristadsmusiker och 'den arabiska revolutionens röst’ Ramy Essam som såg det som största beviset på att Sverige var ett land som värdesätter både musik och yttrandefrihet.

Min egen historia på SKAP började faktiskt på en vårfest. Året var 1997 och jag hade blivit tilldelad ett SKAP stipendium. Lite orolig innan jag förstod att rummet bestod av många andra som jag och inför alla dessa kollegor få bevisa på att jag dög betydde mycket och bidrog till flera musikaliska möten för mig.

Suddig bild på mig tillsammans med kollegor när jag får mitt SKAP-stipendium 1997. Foto ReportagefotoSedan 1997 har det blivit många vårfester och möten. Några minns jag mer än andra, som till exempel 2014 när Nino Ramsby, med sin ovärjbara närvaro smittade hela rummet med ett omedelbart behov av att säkerställa allas rätt att inkluderas i vårt samhälle och kulturvärld. Det var omvälvande.

Men låt oss återvända till det som händer här och nu. Nu utreder åklagarmyndigheten om det i samband med SKAP:s vårfester förekommit någon form av otillbörlig påverkan i förhållande till vårfestens gäster. Detta har inneburit att jag har varit hos Riksenheten mot korruption, där jag fått redogöra för sammanhanget, syftet och omständigheterna kring SKAP:s vårfester.

Jag vill vara mycket tydlig med att vårfesterna aldrig har handlat om att påverka gäster i enskilda ärenden. SKAP får inga bidrag eller något stöd från myndighetssverige, SKAP finansieras av Sveriges upphovspersoner som avstår en del av sina intäkter för att SKAP som intresseorganisation ska värna om deras rättigheter och genom sitt arbete belysa musikens värde och främja musikalisk mångfald.

Jag tycker att det är bra att åklagarmyndigheten gör en genomlysning av hur kulturfrämjande sammankomster ska gå till. Att ha möjlighet att träffas är, har alltid varit, och kommer alltid att vara en hjärtefråga för upphovspersonerna och resten av musiksverige. Musikskapare kommer alltid ha ett behov av nätverkande och kompetenshöjning, inte bara med varandra utan också med andra delar av kultursverige. Men det är naturligtvis centralt att det från samhällets sida finns en tydlighet kring hur det får gå till. Det måste finnas transparens och tydliga regler så att vi som arrangerar medlemsaktiviteter och sammankomster kan göra det på ett korrekt sätt.  Men låt oss för den skull hoppas att vi även i framtid kan skapa historiska ögonblick vid SKAP:s sammankomster. Vi vore ett fattigare musikland annars.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>