Musik och kulturskapande i medierna
Musikundret i Fredagsmagasinet
Content is King på Twitter
Andra twittrare
Admin
« En konferens som gjorde intryck | Main | "A once in a generation reform" »
onsdag
sep282016

Bra möte med EU- och handelsminister Ann Linde igår

Som ni kanske läst så blev jag och kollegan/SKAP-medlemmen Björn Ulvaeus inbjudna till möte med Sveriges EU- och handelsminister igår, och jag kan rapportera om ett bra och fruktbart möte, där vi diskuterade mång frågor som är avgörande för oss upphovspersoner.

Foto: Linus Glanzelius

Efter vår debattartikel i Aftonbladet fick vi som sagt till ett möte med Ann Linde som ville träffa oss, och tajmingen är naturligtvis bästa möjliga, med upphovsrättsreformen som EU-kommissionen kommunicerade förra veckan. Reformen är positiv för oss upphovspersoner och inte minst ett kvitto på SKAP:s att hårda arbete inom EU gett resultat.

Björns kunde med sin gedigna erfarenhet ge en tydlig bild av vilka rättigheter som gjort det möjligt för honom och Benny Andersson att skapa låtar som blivit musikikoner. Jag pratar såklart om upphovsrätten.

På gårdagens mötesagenda fanns förslagen till rättvisa kontrakt och transparens mellan avtalsparter, som ju är en förutsättning för vårt fortsatta skapande. Vi diskuterade också den viktiga frågan om sund konkurrens i det digitala landskapet där nu jättar som YouTube och Facebook på grund av ett undantag i lagen kan få laglig rätt att inte betala för sig. Frågan om sund konkurrens är inte bara en kärnfråga för oss upphovspersoner utan också för YouTube-konkurrenter som till exempel Spotify.

Nu är det viktigt att vi tillsammans med våra politiska företrädare ser till att EU-kommissionens reformförslag får bästa förutsättningar att uppnå önskad effekt och inte urvattnas på vägen mot en överenskommelse mellan Kommission, Parlament och Rådet, i EU.

Vi upplevde bägge att vår EU- och handelsminister tar de här frågorna på stort allvar och vi ser fram emot att fortsätta bidra till en hållbar kreativ näring med svenska upphovspersoner i täten.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>