Musik och kulturskapande i medierna
Musikundret i Fredagsmagasinet
Content is King på Twitter
Andra twittrare
Admin
« Viktig rapport om konstnärernas villkor | Main | SKAP:s vårfester 2012 till 2014 utreds »
torsdag
feb232017

Rundabordssamtal med siktet inställt på framtiden!

Kungliga Musikaliska Högskolan i Stockholm är en av världens äldsta musikhögskolor, som grundades 1771. KMH huserar numera i världens mest moderna musikhögskolebyggnad, och i den här inspirerande miljön hade jag förmånen att träffa några av Stockholms tyngsta aktörer inom innovation och musik för ett rundabordssamtal del II.Introduktionsrunda under rundabordssamtalen på KMH. Foto Gilda Romero
Ämnet för dagen var att utifrån vårens samtal och efterföljande process konkretisera hur vi gör Stockholm till världens bästa musikstad. Vi som bjöd in till mötet var stadsbyggnads- och kulturborgarråd Roger Mogert tillsammans med KMH:s rektor Staffan Scheja och jag ledde samtalet. 

Vy från KMHs vackra foajé. Foto Gilda RomeroDet finns många nätverk inom både tech och andra kreativa näringar som ofta är nischade och inte alltid så inkluderande. Ett sätt att vässa Stockholms attraktions- och konkurrenskraft tror vi är att skapa gränsöverskridande strukturer för hur olika näringar kan mötas och berika varandra. Det tror jag Stockholm som stad har mycket att vinna på, och inom kort kommer vi kunna presentera vilka konkreta åtgärder som rundabordssamtalen ledde fram till.

Stockholm går en spännande musikalisk framtid till mötes!
Närvarande vid samtalet var: 
Roger Mogert, Stadsbyggnads- och kulturborgarråd
Klas Lunding, Telegram Studios
Lena Åberg Frisk, vd Uppsala Konferens och Kongress
Anna Gissler, VD Stockholm Invest
Peder Hofmann, chef KMHs utbildnings- och forskningsavdelning
Staffan Scheja, rektor KMH
Jeanette von Arnold, Filmregion Stockholm
Jian Rönnblom, creative director SAE
Staffan Holm, styrelseledamot Live Nation
David Jonsson, sakkunnig kultur Stockholms stad

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>