Musik och kulturskapande i medierna
Musikundret i Fredagsmagasinet
Content is King på Twitter
Andra twittrare
Admin
« Upphovsrättsreformen mer aktuell än någonsin | Main | SKAP:s årsstämma visar att SKAP är starkare än någonsin »
onsdag
apr262017

Jag välkomnar den juridiska prövningen, och ser fram emot en genomlysning

Igår fick jag och mina kollegor på SKAP besked om att de vårfester som SKAP arrangerat för medlemmar, opinionsbildare och representanter för musik- och kulturliv mellan åren 2012 - 2014 nu blir föremål för en juridisk granskning. I det åtal som åklagare Alf Johansson presenterat för Stockholms Tingsrätt hävdar åklagaren att SKAP och jag, i egenskap av föreningens ordförande, gjort sig skyldiga till givande av muta.

Foto Johan OlssonI cirka 60 års tid har föreningen SKAP arrangerat en årlig vårfest, och de flesta av er som är medlemmar har säkert närvarat någon gång. Vårfesterna är en lång medlemstradition som med åren växt till en mötesplats för hela den svenska musikbranschen och kultursverige, och har alltid handlat om att manifestera musikskaparna och kommunicera föreningens kärnvärden.

Hur ser då mutan ut?

Den finns inte. Inte ens åklagaren kan visa på att något utbyte av otillbörliga tjänster skett. Han menar att det kunde ha skett genom att vi bjudit gäster till SKAP:s vårfester. På samma sätt som vi gjort i över 60 år. Det är heller inte så att SKAP som förening har något vinna på vårfesten utan åklagaren menar att det funnits en risk att SKAP medlemmar skulle ha gynnats.

Enligt Konstnärsnämndens senaste utredning arbetar kulturskapare mer än genomsnittet. De har utbildat sig mer än den genomsnittlige svensken och skulle inget hellre vilja än att tjäna som en medelsvensk. De gör det inte på långa vägar. Och nu står SKAP alltså anklagade för att försöka ge kollegor en otillbörlig förmån genom att visa upp dem, och ge dem en plattform för dialog och nätverkande. Musikskaparnas levebröd, alltså musiken, beskrivs av åklagaren som ett onödigt och lyxigt kringarrangemang.

SKAP:s vårfest var just det tillfälle under året då det var precis tvärtom. Det handlade om musikskaparen, oavsett hur hen lyckats ekonomiskt. Och just mångfalden var det vi lyckades visa upp. Vi samlade utan diskriminering deltagare från hela musik och kultursverige. DET var hela poängen: att med en samlad kompetens och erfarenhet från musikområdet föra dialog. Det var också ett ypperligt tillfälle att förändra attityder kring de värden SKAP är satt att främja, nämligen konstnärlig yttrandefrihet, jämställdhet och mångfald.

Det gjorde till exempel pristagare som Nino Ramsby genom att belysa HBTQ frågorna (eller avsaknaden av dem) i svenskt musikliv. Jan Eliasson gjorde det genom att tala om vikten av yttrandefrihet och dela ut pris för arbete kring dessa frågor till Freemuse. Det är jag omåttligt stolt över.

Jag tar självklart situationen på stort allvar, men känner samtidigt en stor förvåning över att åklagaren valt att gå vidare med åtal, det är inte utan att jag måste ifrågasätta om åklagaren till fullo har förstått det uppdrag en intresseorganisation har – nämligen att skapa plattformar och mötesplatser för att främja medlemmarnas intressen. Här kan ni se en bandad intervju med mig där jag svarar på frågor om vårfesten.Jag svarar på frågor om vårfestprocessen i en bandad intervju.

Jag välkomnar den juridiska prövningen. Jag har mycket svårt att se grunderna för åtalet och är därför helt övertygad om att vi kommer frias helt. På sikt hoppas jag också att det här är en genomlysning som kan gynna hela kultur- och föreningssverige. Regelverket kring nätverksträffar är alldeles för otydligt och osäkerheten riskerar att begränsa intresseorganisationers möjligheter att bedriva verksamhet. Kulturskapare kommer alltid ha ett behov av nätverkande och kompetenshöjning, inte bara med varandra utan också med andra delar av kultursverige. Här ligger också medlemmarnas rättmätiga förväntningar på SKAP. Det är SKAP som ska driva dessa sammankomster och till och med skapa nya plattformar för möten. Det är helt avgörande att det från samhällets sida finns en tydlighet kring hur det får gå till.

Och vad händer framöver? I nuläget är det oklart när rättegången ska kunna hållas, men ju förr desto bättre ur SKAP och hela kultursveriges perspektiv. Avslutningsvis vill jag upprepa det jag sagt vid flera olika tillfällen: låt oss även i framtid kan skapa historiska ögonblick vid SKAP:s sammankomster. Vi vore ett fattigare musikland annars.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>