Musik och kulturskapande i medierna
Musikundret i Fredagsmagasinet
Content is King på Twitter
Andra twittrare
Admin
« Stolt tillbakablick på ett decennium av internationellt samarbete | Main | Upphovsrättsreformen mer aktuell än någonsin »
onsdag
maj312017

En vecka med extra allt...

Det är inte ofta man så tydligt ges möjlighet att knyta ihop då och nu. Denna vecka har verkligen gett möjlighet till det, en vecka som minst sagt innehållit extra allt.

Foto: Johan OlssonDet kanske började dramatiskt i överkant under helgen då jag blev akut inlagd med dubbla dropp, samtidigt som jag satt med sista pusselbiten i reformen för den kollektiva förvaltningen, ett arbete som började för mig redan 2005.

Men låt mig börja med att spola tillbaka bandet lite.

Som ensam upphovsperson har du ingen möjlighet att hävda din musiks rätta värde gentemot de som vill använda din musik. Därför har vi musikskapare sedan lång tid tillbaka bildat kollektiv för att få mer styrka. Ett sådant kollektiv är Stim.

Föreningen SKAP, som är en av Stims tre ägarintresseföreningar, har som syfte att arbeta för upphovspersonernas väl och inflytande. Det har vi som förening lyckats med, inte minst i vårt arbete med den nya reformen för den kollektiva förvaltningen av upphovsrätt.

Bra så.

Men inflytande är ett ansvar. Det kräver att man förvaltar det, och att det demokratiska underlaget är representativt för kollektivet och dess åsikter. Det betyder att tillräckligt många aktivt måste delta i de beslut som ska prägla deras framtid. Tyvärr känns som om all den fina representativiteten och engagemanget under senare år har fått ge vika för det högljudda, kritiska och ibland faktiskt till och med förnedrande.

Jag har själv varit utsatt för vad många av mina kollegor kallat häxjakt. En häxjakt som handlat om att inte respektera den demokratiska processens villkor, utan istället om att förändra de demokratiska förutsättningarna med hjälp av tvivelaktiga metoder.

Denna grupp, som består av en handfull personer, har under några år gjort allt från att seriepolisanmäla, kontakta min systers vänner på stan för att lufta diverse konspirationsteorier, alltid med mig som huvudperson. Skriva till före detta anställda vid Hovet med krav på min avgång från Polarprisnämnden för att jag bidragit till att Chuck Berry fått Polarpriset. Jag har fått ta emot hot och mejl med formuleringar som ”Din djävla åsna”, och det ger nog en fingervisning om verkshöjden.

Vad har då föranlett det här beteendet kan man då undra? Egentligen handlar det om en enda sak: föraktet för andras åsikter när de inte tycker som du.

Jag har inte velat berätta om detta förut därför att jag inte velat ta fokus från sakfrågorna vi upphovspersoner alla behöver ta på stort allvar. Jag och SKAP har därför oförtröttligt arbetat med att öka informationen och höja dess kvalitét kring just sakfrågorna.

Och hur det då gått?........ Alldeles utmärkt tack!

Efter måndagens årsstämma på Stim, då vi skulle rösta om helt nya stadgar och även ge stämman den absoluta makten att välja sina företrädare, kan jag inte annat än att hylla musikskaparkollektivet. Aldrig tidigare har vi haft i närheten så många medlemmar representerade, och under veckor har många medlemmar hört av sig för att fördjupa sig i material och historik.

Resultatet blev en enig stämma och ett starkt kollektiv, med alla förutsättningar att verka för musikens värde nu och i framtiden.

Det var förstås fortfarande någon från sagda lilla grupp som kallade mig för ”häxa”, men för att citera vad en medlem sa i måndags: ”Alfons, det är du som tar en kula för oss”. Och ja, om så är fallet gör jag det så gärna. Det ingår i mitt uppdrag och jag är tacksam över det förnyade förtroende jag fått som Stims ledamot i styrelse. Jag ska göra mitt absolut bästa för att fortsatt stärka mina kollegor.

Nu fortsätter processen med reform av upphovsrättslagen, men först ska jag in i min studio och skapa lite musik!

Fakta om Stims årsstämma:
Stims årsstämma ägde rum i måndags 29 maj på Hotell Rival i Stockholm. 259 röstberättigade medlemmar var representerade under stämman. Jag blev återvald som ledamot till Stims styrelse, på ett tvåårigt mandat.

 

 

 

 

 

 

 

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>